Приказ №969 об утверждении формы Налоговой накладной и Порядке её заполнения.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2010 м. Київ N 969

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1401/18696

Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення

З метою забезпечення практичного застосування статті 201 розділу V Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної, що додаються.

2. Департаменту адміністрування податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.) у встановленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165 «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.06.97 за N 233/2037;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.10.98 N 469 «Про затвердження змін до форми податкової накладної та змін і доповнень до порядків заповнення податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.10.98 за N 691/3131;

наказ Державної податкової адміністрації України від 02.08.2001 N 311 «Про затвердження змін до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 165», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.2001 за N 674/586;

пункти 1 — 7 наказу Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 N 244 «Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за N 769/11049.

4. Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на веб-сайті Державної податкової адміністрації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова О. О. Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф. Ярошенко
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

Оригінал Видається покупцю
Включено до ЄРПН
Залишається у продавця
(тип причини)
Копія (залишається у продавця)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
21.12.2010 N 969
(Потрібне виділити поміткою «Х»)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної
Порядковий номер
/
Продавець (номер філії)

Покупець

Особа (платник
податку) — продавець
Особа (платник
податку) — покупець
(найменування; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) (найменування; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця)
(індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження
(податкова адреса) продавця
___________________________ Місцезнаходження (податкова адреса) покупця __________________________
Номер телефону
Номер телефону
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)
Вид цивільно-
правового договору
_______________________________________
(вид договору)
від
N
Форма проведених розрахунків _____________________________________________________________________________
(бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)
Роз-
діл
Дата відван-
таження (вико-
нання, постачання (оплати*) товарів/
послуг
Номенклатура постачання товарів/
послуг продавця
Оди-
ниця виміру товару
Кіль-
кість (об’єм, обсяг)
Ціна поста-
чання одиниці товару/послуги без ураху-
вання ПДВ
Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
20 % 0 % (постачання на митній території України) 0 % (експорт) звіль-
нення від ПДВ**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I
Усього по розділу I Х Х Х
II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х
III Податок на додану вартість Х Х Х
IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв’язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов’язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
М. П.
__________________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)
____________
* Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.** ___________________________________________________________________________________
(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи  Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення
від оподаткування)
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість

Ю. В. Лапшин

Додаток 1
до Податкової накладної
Додаток до податкової накладної N
/
від
Дата
(дата заповнення додатка)
N
з/п
N договору, найменування/ прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи —
підприємця продавця
Належить постачанню Перелік (номенклатура) частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити
номен-
клатура товарів/ послуг
один. виміру ціна один. товару/ послуги без урахув. ПДВ кіль-
кість, об’єм, обсяг
зага-
льна сума коштів без ПДВ
номен-
клатура товарів/ послуг
один. виміру кіль-
кість, об’єм, обсяг
номен-
клатура товарів/ послуг
один. виміру кіль-
кість, об’єм, обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього х х х х х х х х х х
______________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала додаток)
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість

Ю. В. Лапшин

Додаток 2
до Податкової накладної
Оригінал Видається покупцю
Включено до ЄРПН
Залишається у продавця
(тип причини)
Копія (залишається у продавця)
(Потрібне виділити поміткою «Х»)
РОЗРАХУНОК   N
/

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

від
N
/
за договором від
N
Продавець Покупець
Особа (платник
податку) — продавець
Особа (платник
податку) — покупець
(найменування; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) (найменування; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця)
(індивідуальний податковий номер продавця) (індивідуальний податковий номер покупця)
Місцезнаходження
(податкова адреса)
продавця
____________________________________ Місцезнаходження
(податкова адреса)
покупця
_______________________________________
Номер телефону
Номер телефону
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
(продавця)
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)
Вид цивільно-
правового договору
___________________________________________ від
N
Дата оплати
Форма проведених
розрахунків
_________________________________________________________________________________________________
Дата коригу-
вання
Причина коригування Номен-
клатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригу-
ється
Оди-
ниця виміру
Коригування
кількості
Коригування вартості Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що
оподатко-
вуються за ставкою 20 %
(-) (+)
оподатко-
вуються за ставкою
0 %
(-) (+)
звіль-
нені від ПДВ
(-) (+)
зміна кількості,
об’єму, обсягу
(-) (+)
ціна постачання товарів/ послуг зміна ціни
(-) (+)
кіль-
кість пос-
тачання товарів/ послуг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту Х Х
Суми ПДВ, які скориговані у зв’язку із зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно, включені відповідно до податкового зобов’язання з одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
М. П.
____________________________________________________________________
(дата, підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок коригування)
Розрахунок коригування від ______________ N ____ до податкової накладної від _______________ N ____ отримав і зобов’язуюся включити суми коригування до реєстру виданих та отриманих податкових накладних та сум податкового кредиту і податкового зобов’язання
____________________________________________________________________
(дата отримання розрахунку, підпис покупця)
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість

Ю. В. Лапшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
21.12.2010 N 969Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1401/18696

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної

1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, податкова накладна виписується особою — управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна виписується зареєстрованим на території України платником податку — покупцем (отримувачем).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Кодекс), утрачають право на складання податкової накладної.

3. Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

2 — сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Кодексу;

3 — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

4 — переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробних тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету.

4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

5. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена у пункті 2 цього Порядку.

6. Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю (отримувачу) товарів/послуг на його вимогу.

Податкова накладна, яка відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після такої реєстрації. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (виділяється поміткою «Х»).

6.2. Податкова накладна є підставою на віднесення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.

6.3. Не дає права на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду.

6.4. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів/послуг як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податку.

7. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 пункту 6 цього Порядку.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини:

01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;

02 — Постачання неплатнику податку;

03 — Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам;

04 — Постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 — Ліквідація основних фондів за самостійним рішенням платника податку;

06 — Переведення основних фондів до складу невиробничих;

07 — Експортні постачання;

08 — Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 — Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 — Визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість;

11 — Виписана за щоденними підсумками операцій.

8.1. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.

8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

8.3. У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах; ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.

8.4. Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального та податкового номера постачальника).

9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9).

Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.

10. У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу, у податковій накладній у розділі III та графі 10 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Кодексу.

11. У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтею 195 Кодексу за нульовою ставкою, у розділі III та графах 8 і 9 проставляється нуль.

12. До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

12.1 графа 2 — дата виникнення податкового зобов’язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;

12.2 графа 3 — номенклатура постачання товарів/послуг;

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім слів «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______», також указуються слова «сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя»;

12.3 графа 4 — одиниця виміру товарів/послуг — грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.4 графа 5 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг.

У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 5 указується: «послуга/проценти тощо»;

12.5 графа 6 — ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;

12.6 графа 7 — база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків (з 01.01.2014 — 17 відсотків);

12.7 графа 8 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Кодексом);

12.8 графа 9 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу);

12.9 графа 10 — база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу та підрозділу 2 розділу XX;

12.10 графа 11 — загальна сума коштів, що підлягає сплаті.

13. До розділу II податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

14. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг).

15. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

16. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

17. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму виходячи з фактичної ціни постачання, другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, збільшених на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, включається і сума вказаних процентів.

18. У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

19. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

20. Розрахунок коригування складається у двох примірниках.

21. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія залишається у продавця.

Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

У випадку якщо розрахунок коригування складається на суму податку на додану вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 Розділу XX Податкового кодексу України, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.

22. Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються у порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних.

23. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням).

24. На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

25. Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою — управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов’язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від’ємним чи позитивним значенням.

26. Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

27. Показники у графах 6, 7, 9 — 11 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

28. У графі 6 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

29. У графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість

Ю. В. Лапшин

 

Поделиться:
2011-01-17

Добавить комментарий


Цитата
Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется
Джон Ньюмен
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Архивы