Раздел V Минеральные продукты Группа 25 Соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь и цемент

Розділ V
МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Код

Назва

2501 00 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктів і плинність рідких); вода морська:
2501 00 10 00 — вода морська та сольові розчини
— сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок:
2501 00 31 00 — — для хімічних перетворень (відділення натрію від хлору) з подальшим використанням для виробництва іншої продукції
— — інша:
2501 00 51 00 — — — денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крім консервування чи виготовлення харчових продуктів, для споживання людьми або годівлі тварин
— — — інша:
2501 00 91 00 — — — — сіль, придатна для споживання людьми
2501 00 99 00 — — — — інша
2502 00 00 00 Пірит невипалений
2503 00 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної:
2503 00 10 00 — сірка сира або нерафінована
2503 00 90 00 — інша
2504 Графіт природний:
2504 10 00 00 — у вигляді порошку або пластівців
2504 90 00 00 — інший
2505 Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26:
2505 10 00 00 — піски кремнеземні і піски кварцові
2505 90 00 00 — інший пісок
2506 Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2506 10 00 00 — кварц
2506 20 00 00 — кварцит
2507 00 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані:
2507 00 20 00 — каолін
2507 00 80 00 — інші глини каолінові
2508 Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові:
2508 10 00 00 — бентоніт
2508 30 00 00 — глина вогнетривка
2508 40 00 — інші глини:
2508 40 00 10 — — землі знебарвлювальні та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)
2508 40 00 90 — — інші
2508 50 00 00 — андалузит, кіаніт і силіманіт
2508 60 00 00 — муліт
2508 70 00 00 — землі шамотні або динасові
2509 00 00 00 Крейда
2510 Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна:
2510 10 00 00 — нерозмелені
2510 20 00 00 — розмелені
2511 Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816:
2511 10 00 00 — сульфат барію природний (барит)
2511 20 00 00 — карбонат барію природний (вітерит)
2512 00 00 00 Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з питомою вагою 1 або менше
2513 Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені:
2513 10 00 00 — пемза
2513 20 00 00 — наждак, корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали
2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2515 Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з питомою вагою 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
— мармур і травертин:
2515 11 00 00 — — необроблені або начорно оброблені
2515 12 — — лише розрізані, розпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2515 12 20 00 — — — завтовшки не більш як 4 см
2515 12 50 00 — — — завтовшки понад4 см, але не більш як 25 см
2515 12 90 00 — — — інші
2515 20 00 00 — екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва; алебастр
2516 Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів чи будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
— граніт:
2516 11 00 00 — — необроблений або начорно оброблений
2516 12 — — лише розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:
2516 12 10 00 — — — завтовшки не більш як25 см
2516 12 90 00 — — — інший
2516 20 00 — пісковик:
2516 20 00 10 — — необроблений або начорно оброблений
2516 20 00 90 — — інший
2516 90 00 00 — інші камені для монументів чи будівництва
2517 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів, із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені:
2517 10 — галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені:
2517 10 10 00 — — галька, гравій, щебінь
2517 10 20 00 — — вапняк, доломіт та інше каміння із вмістом вапняку, подрібнене
2517 10 80 00 — — інші
2517 20 00 00 — макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених у підпозиції 2517 10
2517 30 00 00 — гудронований макадам (дорожнє покриття)
— гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені:
2517 41 00 00 — — з мармуру
2517 49 00 00 — — інші
2518 Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш:
2518 10 00 00 — доломіт, некальцинований або неспечений
2518 20 00 — доломіт, кальцинований або спечений:
2518 20 00 10 — — із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм
2518 20 00 90 — — інший
2518 30 00 00 — доломітова набивна суміш
2519 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок:
2519 10 00 00 — карбонат магнію природний (магнезит)
2519 90 — інші:
2519 90 10 00 — — оксид магнію, крім кальцинованого природного карбонату магнію
2519 90 30 00 — — магнезія випалена (спечена)
2519 90 90 00 — — інші
2520 Гіпс; ангідрит; гіпсові в’яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів:
2520 10 00 00 — гіпс; ангідрит
2520 20 — гіпсові в’яжучі:
2520 20 10 00 — — будівельні
2520 20 90 00 — — інші
2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу
2522 Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду кальцію, зазначених у товарній позиції 2825:
2522 10 00 00 — вапно негашене
2522 20 00 00 — вапно гашене
2522 30 00 00 — вапно гідравлічне
2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів:
2523 10 00 00 — клінкери цементні
— портландцемент:
2523 21 00 00 — — цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений
2523 29 00 00 — — інші
2523 30 00 00 — цемент глиноземистий
2523 90 — інші цементи гідравлічні:
2523 90 10 00 — — цемент із доменних шлаків
2523 90 80 00 — — інший
2524 Азбест:
2524 10 00 00 — крокідоліт
2524 90 00 00 — інший
2525 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди:
2525 10 00 00 — слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми
2525 20 00 00 — слюда в порошку
2525 30 00 00 — відходи слюди
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:
2526 10 00 00 — неподрібнений, нерозмелений
2526 20 00 00 — подрібнений або розмелений
2528 Борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів і ропи; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас. % H3BO3 у перерахунку на суху речовину:
2528 10 00 00 — борати натрію природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані)
2528 90 00 00 — інші
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат):
2529 10 00 00 — польовий шпат
— флюорит (плавиковий шпат):
2529 21 00 00 — — із вмістом фтористого кальцію 97 мас. % або менше
2529 22 00 00 — — із вмістом фтористого кальцію більш як 97 мас. %
2529 30 00 00 — лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий
2530 Мінеральні речовини, не включені до інших товарних позицій:
2530 10 — вермикуліт, перліт і хлорити, неспінені:
2530 10 10 00 — — перліт
2530 10 90 00 — — вермикуліт і хлорити
2530 20 00 00 — кізерит, епсоміт (природні сульфати магнію)
2530 90 — інші:
2530 90 20 00 — — сепіоліт
2530 90 98 00 — — інші

 

Цитата
Воля к смыслу - наиболее человеческий феномен, так как только животное не бывает озабочен смыслом своего существования
Франкл В
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы