Группа 27 Топливо минеральное; нефть и продукты её перегонки; битумные вещества; воски минеральные

Група 27
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Код

Назва

2701 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля:
— вугілля кам’яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване:
2701 11 — — антрацит:
2701 11 10 00 — — — з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас. %
2701 11 90 00 — — — інше
2701 12 — — бітумінозне вугілля:
2701 12 10 00 — — — коксівне вугілля
2701 12 90 00 — — — інше
2701 19 00 00 — — вугілля інше
2701 20 00 00 — брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля
2702 Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату:
2702 10 00 00 — лігніт, буре вугілля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані
2702 20 00 00 — лігніт, буре вугілля, агломеровані
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований
2704 00 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне:
— кокс і напівкокс із кам’яного вугілля:
2704 00 11 00 — — для виготовлення електродів
2704 00 19 00 — — інший
2704 00 30 00 — кокс і напівкокс із лігніту, бурого вугілля
2704 00 90 00 — інші
2705 00 00 00 Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів
2706 00 00 00 Смоли кам’яновугільні і буровугільні або торф’яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи «відновлені» смоли
2707 Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні:
2707 10 — бензол:
2707 10 10 00 — — для використання як паливо
2707 10 90 00 — — для інших цілей
2707 20 — толуол:
2707 20 10 00 — — для використання як паливо
2707 20 90 00 — — для інших цілей
2707 30 — ксилол:
2707 30 10 00 — — для використання як паливо
2707 30 90 00 — — для інших цілей
2707 40 00 00 — нафталін
2707 50 — інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86:
2707 50 10 00 — — для використання як паливо
2707 50 90 00 — — для інших цілей
— інші:
2707 91 00 00 — — масла креозотові
2707 99 — — інші:
— — — масла неочищені:
2707 99 11 00 — — — — неочищені легкі масла, в яких 90 об. % або більше піддається дистиляції при температурі до 200° C
2707 99 19 00 — — — — інші
2707 99 30 00 — — — сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкі масла
2707 99 50 00 — — — основні продукти
2707 99 70 00 — — — антрацен
2707 99 80 00 — — — феноли
— — — інші:
2707 99 91 00 — — — — для виробництва продуктів товарної позиції 2803
2707 99 99 00 — — — — інші
2708 Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол:
2708 10 00 00 — пек
2708 20 00 00 — кокс пековий
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):
2709 00 10 00 — газовий конденсат природний
2709 00 90 00 — інші
2710 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:
— нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів:
2710 11 — — легкі дистиляти:
2710 11 11 00 — — — для специфічних процесів переробки
2710 11 15 00 — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00
— — — для інших цілей:
— — — — бензини спеціальні:
2710 11 21 00 — — — — — уайт-спірит
2710 11 25 00 — — — — — інші
— — — — інші:
— — — — — бензини моторні:
2710 11 31 00 — — — — — — бензини авіаційні
— — — — — — інші, із вмістом свинцю:
— — — — — — — 0,013 г/л або менше:
2710 11 41 — — — — — — — — з октановим числом менш як 95:
— — — — — — — — — з октановим числом 80 або менше:
2710 11 41 11 — — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 41 19 — — — — — — — — — — інші
— — — — — — — — — з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:
2710 11 41 31 — — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 41 39 — — — — — — — — — — інші
— — — — — — — — — з октановим числом більш як 92, але менш як 95:
2710 11 41 91 — — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 41 99 — — — — — — — — — — інші
2710 11 45 — — — — — — — — з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:
2710 11 45 11 — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 45 99 — — — — — — — — — інші
2710 11 49 — — — — — — — — з октановим числом 98 або більше:
2710 11 49 11 — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 49 99 — — — — — — — — — інші
— — — — — — — більш як 0,013 г/л:
2710 11 51 00 — — — — — — — — з октановим числом менш як 98
2710 11 59 00 — — — — — — — — з октановим числом 98 або більше
2710 11 70 00 — — — — — паливо для реактивних двигунів
2710 11 90 00 — — — — — інші легкі дистиляти
2710 19 — — інші:
— — — середні дистиляти:
2710 19 11 00 — — — — для специфічних процесів переробки
2710 19 15 00 — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00
— — — — для інших цілей:
— — — — — гас:
2710 19 21 00 — — — — — — паливо для реактивних двигунів
2710 19 25 00 — — — — — — інший
2710 19 29 00 — — — — — інші
— — — важкі дистиляти:
— — — — газойлі:
2710 19 31 — — — — — для специфічних процесів переробки:
2710 19 31 10 — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %
2710 19 31 20 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
2710 19 31 30 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710 19 31 40 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
2710 19 35 — — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31:
2710 19 35 10 — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %
2710 19 35 20 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
2710 19 35 30 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710 19 35 40 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
— — — — — для інших цілей:
2710 19 41 — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %:
2710 19 41 10 — — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %
2710 19 41 20 — — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
2710 19 41 30 — — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,05 мас. %
2710 19 45 00 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,05 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710 19 49 00 — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
— — — — паливо рідке (мазут):
2710 19 51 00 — — — — — для специфічних процесів переробки
2710 19 55 00 — — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00
— — — — — для інших цілей:
2710 19 61 00 — — — — — — із вмістом сірки не більш як 1 мас. %
2710 19 63 00 — — — — — — із вмістом сірки більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %
2710 19 65 00 — — — — — — із вмістом сірки більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %
2710 19 69 00 — — — — — — із вмістом сірки більш як 2,8 мас. %
— — — — мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:
2710 19 71 00 — — — — — для специфічних процесів переробки
2710 19 75 00 — — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00
— — — — — для інших цілей:
2710 19 81 00 — — — — — — масла моторні, компресорні, турбінні
2710 19 83 00 — — — — — — рідини для гідравлічних передач
2710 19 85 00 — — — — — — білі масла, вазелінове масло
2710 19 87 00 — — — — — — масла трансмісійні та редукторні
2710 19 91 00 — — — — — — засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла
2710 19 93 00 — — — — — — електро-ізоляційні масла
2710 19 99 00 — — — — — — інші мастильні матеріали та інші дистиляти
— відпрацьовані нафтопродукти:
2710 91 00 00 — — такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли
2710 99 00 00 — — інші
2711 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:
— скраплені (зріджені):
2711 11 00 00 — — газ природний
2711 12 — — пропан:
— — — пропан, чистота якого не менш як 99 %:
2711 12 11 00 — — — — для використання як паливо
2711 12 19 00 — — — — для інших цілей
— — — інший:
2711 12 91 00 — — — — для специфічних процесів переробки
2711 12 93 00 — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 12 91 00
— — — — для інших цілей:
2711 12 94 00 — — — — — чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99 %
2711 12 97 00 — — — — — інші
2711 13 — — бутани:
2711 13 10 00 — — — для специфічних процесів переробки
2711 13 30 00 — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 13 10 00
— — — для інших цілей:
2711 13 91 00 — — — — чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 %
2711 13 97 00 — — — — інші
2711 14 00 00 — — етилен, пропілен, бутилен і бутадієн
2711 19 00 00 — — інші
— у газоподібному стані:
2711 21 00 00 — — газ природний
2711 29 00 00 — — інші
2712 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені:
2712 10 — вазелін нафтовий (петролатум):
2712 10 10 00 — — сирий (неочищений)
2712 10 90 — — інший:
2712 10 90 10 — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
2712 10 90 90 — — — інший
2712 20 — парафін із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас. %:
2712 20 10 00 — — парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560
2712 20 90 00 — — інші
2712 90 — інші:
— — озокерит, віск буровугільний (лігнітний) або віск торф’яний (природні продукти):
2712 90 11 00 — — — сирі
2712 90 19 00 — — — інші
— — інші:
— — — сирі:
2712 90 31 00 — — — — для специфічних процесів переробки
2712 90 33 00 — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00
2712 90 39 — — — — для інших цілей:
2712 90 39 10 — — — — — гідрофобний заповнювач на основі петролатуму
2712 90 39 20 — — — — — гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів
2712 90 39 90 — — — — — інші
— — — інші:
2712 90 91 00 — — — — суміш 1-алкенів із вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю
2712 90 99 00 — — — — інші
2713 Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:
— кокс нафтовий:
2713 11 00 00 — — некальцинований
2713 12 00 00 — — кальцинований
2713 20 00 00 — бітум нафтовий
2713 90 — інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:
2713 90 10 00 — — для виробництва продуктів товарної позиції 2803
2713 90 90 00 — — інші
2714 Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи:
2714 10 00 00 — сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні
2714 90 00 00 — інші
2715 00 00 Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття):
— мастики бітумінозні:
2715 00 00 10 — — антикорозійні
2715 00 00 90 — — інші
2715 00 00 91 — інші
2716 00 00 00 Електроенергія

 

Цитата
Между хорошим обедом и жизнью только та разница, что сладкое подают в конце
Роберт Стивенсон
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы