Раздел VII Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них Группа 39 Пластмассы, полимерные материалы и изделия из них

Розділ VII
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 39
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

Код

Назва

I. ПЕРВИННІ ФОРМИ

3901 Полімери етилену в первинних формах:
3901 10 — поліетилен з питомою густиною менш як 0,94:
3901 10 10 00 — — поліетилен лінійний
3901 10 90 00 — — інший
3901 20 — поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше:
3901 20 10 00 — — поліетилен, зазначений у примітці 6 (b) до цієї групи, питомою густиною 0,958 або більше при температурі 23° C з вмістом:
— 50 мг/кг або менше алюмінію;
— 2 мг/кг або менше кальцію;
— 2 мг/кг або менше хрому;
— 2 мг/кг або менше заліза;
— 2 мг/кг або менше нікелю;
— 2 мг/кг або менше титану; та
— 8 мг/кг або менше ванадію, що використовується для виробництва хлорсульфованого (сульфохлорованого) поліетилену
3901 20 90 00 — — інші
3901 30 00 00 — співполімери етилену з вінілацетатом
3901 90 — інші:
3901 90 10 00 — — іономер (іономерний полімер), що складається із солі тримеру етилену з ізобутилакрилатом і метакрилової кислоти
3901 90 20 00 — — А-Б-А блокспівполімер з полістиролу, етиленбутиленового співполімеру та полістиролу з вмістом 35 мас. % або менше стиролу в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3901 90 90 — — інші:
3901 90 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3901 90 90 90 — — — інші
3902 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах:
3902 10 00 00 — поліпропілен
3902 20 00 00 — поліізобутилен
3902 30 00 — співполімери пропілену:
3902 30 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3902 30 00 90 — — інші
3902 90 — інші:
3902 90 10 00 — — А-Б-А блокспівполімер полістиролу, етиленбутиленового співполімеру та полістиролу з вмістом стиролу 35 мас. % або менше в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3902 90 20 00 — — полі(бут-1-ен) (полібутилен-1), співполімер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з вмістом 10 мас. % або менше етилену, або суміш з полі(бут-1-ену) (полібутилену-1) з поліетиленом та/або поліпропіленом з вмістом 10 мас. % або менше поліетилену та/або 25 мас. %, або в одній із форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3902 90 90 — — інші:
3902 90 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3902 90 90 90 — — — інші
3903 Полімери стиролу у первинних формах:
— полістироли:
3903 11 00 00 — — призначені для спучування або спінювання
3903 19 00 00 — — інші
3903 20 00 00 — співполімери стиролакрилонітрильні (SAN)
3903 30 00 00 — співполімери акрилонітрилбутадієнстирольні (ABS)
3903 90 — інші:
3903 90 10 00 — — співполімери тільки стиролу з аліловим спиртом, з ацетильним числом 175 або більше
3903 90 20 00 — — полістирол бромований з вмістом брому 58 мас. % або більше, але не більш як 71 мас. % в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3903 90 90 00 — — інші
3904 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах:
3904 10 00 00 — полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами
— полівінілхлорид інший:
3904 21 00 00 — — непластифікований
3904 22 00 00 — — пластифікований
3904 30 00 00 — співполімери вінілхлориду та вінілацетату
3904 40 00 00 — інші співполімери вінілхлориду
3904 50 — полімери вініліденхлориду:
3904 50 10 00 — — співполімер вініліденхлориду з акрилонітрилом у вигляді кульок, що здатні розширюватись, діаметром 4 мкм або більше, але не більш як 20 мкм
3904 50 90 00 — — інші
— фторполімери:
3904 61 00 00 — — політетрафторетилен
3904 69 — — інші:
3904 69 10 00 — — — полівінілфторид в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3904 69 90 00 — — — інші
3904 90 00 00 — інші
3905 Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів у первинних формах; інші вінілові полімери у первинних формах:
— полівінілацетат:
3905 12 00 00 — — диспергований у воді
3905 19 00 00 — — інші
— співполімери вінілацетату:
3905 21 00 00 — — диспергований у воді
3905 29 00 00 — — інші
3905 30 00 00 — спирт полівініловий, який містить або не містить негідролізовані ацетатні групи
— інші:
3905 91 00 00 — — співполімери
3905 99 — — інші:
3905 99 10 00 — — — полівінілформаль однієї з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи, молекулярна маса якого 10000 або більше, але не більш як 40000, містить:
— 9,5 мас. % або більше, але не більш як 13 мас. % ацетильних груп, у перерахунку на вінілацетат;
та
— 5 мас. % або більше, але не більш як 6,5 мас. % гідроксильних груп, у перерахунку на вініловий спирт
3905 99 90 00 — — — інші
3906 Акрилові полімери у первинних формах:
3906 10 00 00 — поліметилметакрилат
3906 90 — інші:
3906 90 10 00 — — полі [N-(3-гідроксііміно-1,1-диметилбутил) акриламід]
3906 90 20 00 — — співполімер 2-діізопропіламіноетилметакрилату з децилметакрилатом, у формі розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 55 мас. % або більше співполімеру
3906 90 30 00 — — співполімер акрилової кислоти з 2-етилгексилакрилатом з вмістом 10 мас. % або більше, але не більш як 11 мас. % 2-етилгексилакрилату
3906 90 40 00 — — співполімер акрилонітрилу з метилакрилатом, модифікований полібутадієнакрилонітрилом (NBR)
3906 90 50 00 — — продукт полімеризації акрилової кислоти з алкілметакрилатом та з невеликим вмістом інших мономерів, що використовується як загусник для виробництва пастоподібних друкарських фарб для текстилю
3906 90 60 00 — — співполімер метилакрилату з етиленом та мономером, який містить як замісник не кінцеву карбоксильну групу, з вмістом 50 мас. % або більше метилакрилату, в тому числі змішаний або не змішаний з кремнеземом
3906 90 90 00 — — інші
3907 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах:
3907 10 00 00 — поліацеталі
3907 20 — поліефіри прості інші:
— — прості поліефіроспирти:
3907 20 11 00 — — — поліетиленгліколі
— — — інші:
3907 20 21 00 — — — — з гідроксильним числом не більш як 100
3907 20 29 00 — — — — інші
— — інші:
3907 20 91 00 — — — співполімер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду
3907 20 99 00 — — — інші
3907 30 00 00 — смоли епоксидні
3907 40 00 00 — полікарбонати
3907 50 00 00 — смоли алкідні
3907 60 — полі (етилентерефталат):
3907 60 20 00 — — що має в’язкість 78 мл/г або вищу
3907 60 80 00 — — інші
3907 70 00 00 — полілактид
— поліефіри складні інші:
3907 91 — — ненасичені:
3907 91 10 — — — рідкі:
3907 91 10 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3907 91 10 90 — — — — інші
3907 91 90 00 — — — інші
3907 99 — — інші:
— — — з гідроксильним числом не більш як 100:
3907 99 11 00 — — — — полі(етиленнафталін-2,6-дикарбоксилат)
3907 99 19 — — — — інші:
3907 99 19 10 — — — — — полібутилентерефталат з питомою густиною не менш як 1,29 г/см3, але не більш як 1,33 г/см3
3907 99 19 90 — — — — — інші
— — — інші:
3907 99 91 00 — — — — полі(етиленнафталін-2,6-дикарбоксилат)
3907 99 98 00 — — — — інші
3908 Поліаміди у первинних формах:
3908 10 00 — поліамід-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:
3908 10 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3908 10 00 90 — — інші
3908 90 00 00 — інші
3909 Аміноальдегідні смоли, фенолоальдегідні смоли та поліуретани у первинних формах:
3909 10 00 00 — смоли карбамідні; смоли тіокарбамідні
3909 20 00 00 — смоли меламінові
3909 30 00 00 — смоли аміноальдегідні інші
3909 40 00 00 — смоли фенолоальдегідні
3909 50 — поліуретани:
3909 50 10 00 — — поліуретан 2,2′-(третбутиліміно) діетанолу та 4,4′-метилендициклогексилдіізоціанату у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 50 мас. % або більше полімеру
3909 50 90 — — інші:
3909 50 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3909 50 90 90 — — — інші
3910 00 00 Силікони у первинних формах:
3910 00 00 10 — силіконові масла
3910 00 00 50 — силіконові еластомери
3910 00 00 90 — інші
3911 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини, зазначені у примітці 3 до цієї групи, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
3911 10 00 00 — смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени
3911 90 — інші:
— — продукти, одержані конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифіковані або немодифіковані:
3911 90 11 00 — — — полі(окси-1,4-феніленсульфоніл
-1,4-феніленокси-
1,4-феніленізопропіліден-1,4-фенілен) в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3911 90 13 00 — — — полі (тіо-1,4-фенілен)
3911 90 19 00 — — — інші
— — інші:
3911 90 91 00 — — — співполімер п-крезолу та дивінілбензолу у формі розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 50 мас. % або більше полімеру
3911 90 93 00 — — — гідрогеновані співполімери вінілтолуолу та альфа-метилстиролу
3911 90 99 00 — — — інші
3912 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
— ацетати целюлози:
3912 11 00 00 — — непластифіковані
3912 12 00 00 — — пластифіковані
3912 20 — нітрати целюлози (включаючи колодії):
— — непластифіковані:
3912 20 11 00 — — — колодій та целоїдин
3912 20 19 00 — — — інші
3912 20 90 00 — — пластифіковані
— ефіри целюлози прості:
3912 31 00 00 — — карбоксиметилцелюлоза та її солі
3912 39 — — інші:
3912 39 10 00 — — — етилцелюлоза
3912 39 20 00 — — — гідроксипропілцелюлоза
3912 39 80 00 — — — інші
3912 90 — інші:
3912 90 10 00 — — ефіри целюлози складні
3912 90 90 00 — — інші
3913 Полімери природні (наприклад альгінова кислота) та полімери природні модифіковані (наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні похідні натурального каучуку) у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
3913 10 00 00 — кислота альгінова, її солі та складні ефіри
3913 90 00 — інші:
3913 90 00 10 — — декстран
3913 90 00 90 — — інші
3914 00 00 00 Смоли іонообмінні, одержані на основі полімерів товарних позицій 3901 — 3913, у первинних формах

II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП; НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ

3915 Відходи, обрізки та скрап із пластмас:
3915 10 00 00 — полімерів етилену
3915 20 00 00 — полімерів стиролу
3915 30 00 00 — полімерів вінілхлориду
3915 90 — інших пластмас:
— — продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3915 90 11 00 — — — полімерів пропілену
3915 90 18 00 — — — інші
3915 90 90 00 — — інші
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як1 мм(мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів:
3916 10 00 — з полімерів етилену:
3916 10 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3916 10 00 90 — — інші
3916 20 — з полімерів вінілхлориду:
3916 20 10 — — з полівінілхлориду:
3916 20 10 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3916 20 10 90 — — — інші
3916 20 90 00 — — інші
3916 90 — з інших пластмас:
— — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих:
3916 90 11 — — — із складних поліефірів:
3916 90 11 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3916 90 11 90 — — — — інші
3916 90 13 00 — — — з поліамідів
3916 90 15 00 — — — з епоксидних смол
3916 90 19 00 — — — інші
— — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3916 90 51 00 — — — з полімерів пропілену
3916 90 59 00 — — — інші
3916 90 90 00 — — інші
3917 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із пластмаси:
3917 10 — оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверділих протеїнів або з целюлозних матеріалів:
3917 10 10 00 — — із затверділих протеїнів
3917 10 90 00 — — із целюлозних матеріалів
— труби, трубки і шланги, жорсткі:
3917 21 — — з полімерів етилену:
3917 21 10 00 — — — безшовні, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
3917 21 90 — — — інші:
3917 21 90 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3917 21 90 30 — — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 21 90 90 — — — — інші
3917 22 — — з полімерів пропілену:
3917 22 10 00 — — — безшовні, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
3917 22 90 — — — інші:
3917 22 90 30 — — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 22 90 90 — — — — інші
3917 23 — — з полімерів вінілхлориду:
3917 23 10 00 — — — безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
3917 23 90 — — — інші:
3917 23 90 30 — — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 23 90 90 — — — — інші
3917 29 — — з інших пластмас:
— — — безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення:
3917 29 12 00 — — — — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих
3917 29 15 00 — — — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3917 29 19 00 — — — — інші
3917 29 90 — — — інші:
3917 29 90 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
3917 29 90 30 — — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 29 90 90 — — — — інші
— інші труби, трубки та шланги гнучкі:
3917 31 00 — — труби, трубки та шланги гнучкі, що можуть витримувати тиск не більш як 27,6 МПа:
3917 31 00 30 — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 31 00 90 — — — інші
3917 32 — — інші, не армовані або не комбіновані з іншими матеріалами і без фітингів:
— — — безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення:
3917 32 10 00 — — — — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих
— — — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3917 32 31 — — — — — з полімерів етилену:
3917 32 31 10 — — — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3917 32 31 90 — — — — — — інші
3917 32 35 00 — — — — — з полімерів вінілхлориду
3917 32 39 00 — — — — — інші
3917 32 51 00 — — — — інші
— — — інші:
3917 32 91 00 — — — — оболонки штучні для ковбасних виробів
3917 32 99 00 — — — — інші
3917 33 00 — — інші, не армовані та не комбіновані з іншими матеріалами, з фітингами:
3917 33 00 30 — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 33 00 90 — — — інші
3917 39 — — інші:
— — — безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення:
3917 39 12 00 — — — — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих
3917 39 15 00 — — — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3917 39 19 00 — — — — інші
3917 39 90 — — — інші:
3917 39 90 30 — — — — обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 39 90 90 — — — — інші
3917 40 00 — фітинги:
3917 40 00 30 — — для цивільної авіації
3917 40 00 90 — — інші
3918 Покриття пластмасові для підлоги, самоклейні або несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до цієї групи:
3918 10 — з полімерів вінілхлориду:
3918 10 10 — — що складаються з основи, просоченої або покритої полівінілхлоридом:
3918 10 10 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3918 10 10 90 — — — інші
3918 10 90 00 — — інші
3918 90 00 00 — з інших пластмас
3919 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі форми з пластмаси самоклейні, у рулонах або не у рулонах:
3919 10 — у рулонах завширшки не більш як 20 см:
— — смуги або стрічки з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку:
3919 10 11 00 — — — з пластифікованого полівінілхлориду або поліетилену
3919 10 13 00 — — — з непластифікованого полівінілхлориду
3919 10 15 00 — — — з поліпропілену
3919 10 19 00 — — — інші
— — інші:
— — — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
3919 10 31 00 — — — — із складних поліефірів
3919 10 38 00 — — — — інші
— — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3919 10 61 00 — — — — з пластифікованого полівінілхлориду або поліетилену
3919 10 69 00 — — — — інші
3919 10 90 — — — інші:
3919 10 90 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3919 10 90 90 — — — — інші
3919 90 — інші:
3919 90 10 00 — — піддані подальшому обробленню, крім оброблення поверхні, або нарізані на форми, крім квадратної чи прямокутної
— — інші:
— — — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
3919 90 31 00 — — — — з полікарбонатів, алкідних смол, поліалілових складних ефірів або інших складних поліефірів
3919 90 38 00 — — — — інші
— — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3919 90 61 00 — — — — з пластифікованого полівінілхлориду або з поліетилену
3919 90 69 00 — — — — інші
3919 90 90 00 — — — інші
3920 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами:
3920 10 — з полімерів етилену:
— — завтовшки не більш як 0,125 мм:
— — — з поліетилену з питомою густиною:
— — — — менш як 0,94:
3920 10 23 00 — — — — — плівка поліетиленова завтовшки 20 мкм або більше, але не більш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плівок, які використовують у виробництві напівпровідників або друкованих схем
— — — — — інші:
— — — — — — недруковані:
3920 10 24 00 — — — — — — — плівка, що здатна розтягуватись (stretch film)
3920 10 26 00 — — — — — — — інші
3920 10 27 00 — — — — — — друковані
3920 10 28 00 — — — — 0,94 або більше
3920 10 40 00 — — — інші
— — завтовшки більш як 0,125 мм:
3920 10 81 00 — — — синтетична паперова маса (пульпа) у вигляді вологих аркушів (листків), отримана з незв’язаних розгалужених окремих поліетиленових тонких волокон, що легко відділяються один від одного, у тому числі змішані або не змішані з волокнами целюлози в кількості не більш як 15 %, з вмістом зволожувального агента полівінілового спирту, розчиненого у воді
3920 10 89 — — — інші:
3920 10 89 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 10 89 90 — — — — інші
3920 20 — з полімерів пропілену:
— — завтовшки не більш як 0,10 мм:
3920 20 21 00 — — — біаксеально орієнтовані
3920 20 29 00 — — — інші
— — завтовшки більш як 0,10 мм:
— — — смуга або стрічка завширшки більш як5 мм, але не більш як20 мм, що використовується для пакування:
3920 20 71 00 — — — — стрічка декоративна
3920 20 79 00 — — — — інші
3920 20 90 — — — інші:
3920 20 90 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 20 90 90 — — — — інші
3920 30 00 — з полімерів стиролу:
3920 30 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 30 00 90 — — інші
— з полімерів полівінілхлориду:
3920 43 — — які містять за масою не менш як 6 % пластифікаторів:
3920 43 10 00 — — — завтовшки не більш як 1 мм
3920 43 90 — — — завтовшки більш як 1 мм:
3920 43 90 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 43 90 90 — — — — інші
3920 49 — — інші:
3920 49 10 00 — — — завтовшки не більш як 1 мм
3920 49 90 00 — — — завтовшки більш як 1 мм
— з акрилових полімерів:
3920 51 00 00 — — з поліметилметакрилату
3920 59 — — інші:
3920 59 10 00 — — — співполімер акрилового та метакрилового складного ефіру у вигляді плівки завтовшки не більш як 150 мкм
3920 59 90 00 — — — інші
— з полікарбонатів, з алкідних смол, з поліалільних складних ефірів або поліефірів складних інших:
3920 61 00 00 — — з полікарбонатів
3920 62 — — з поліетилентерефталату:
— — — завтовшки не більш як 0,35 мм:
3920 62 11 00 — — — — плівка з поліетилентерефталату завтовшки 72 мкм або більше, але не більш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнітних дисків
3920 62 13 00 — — — — плівка з поліетилентерефталату завтовшки 100 мкм або більше, але не більш як 150 мкм, для виробництва фотополімерних друкованих пластин
3920 62 19 — — — — інші:
3920 62 19 10 — — — — — плівка з поліетилентерефталату завтовшки не більш як 50 мкм
3920 62 19 90 — — — — — інші
3920 62 90 00 — — — завтовшки більш як 0,35 мм
3920 63 00 00 — — з ненасичених складних поліефірів
3920 69 00 00 — — з інших складних поліефірів
— з целюлози або її хімічних похідних:
3920 71 — — з регенерованої целюлози:
3920 71 10 00 — — — листи, плівки, смуги або стрічки, намотані або ненамотані, завтовшки менш як 0,75 мм
3920 71 90 00 — — — інші
3920 73 — — з ацетату целюлози:
3920 73 10 00 — — — плівки у рулонах, котушках або у вигляді стрічок для кінематографії або фотозйомки
3920 73 50 00 — — — листи, плівки, стрічки або платівки, намотані або ненамотані, завтовшки менш як 0,75 мм
3920 73 90 00 — — — інші
3920 79 — — з інших похідних целюлози:
3920 79 10 — — — з вулканізованого волокна:
3920 79 10 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 79 10 90 — — — — інші
3920 79 90 00 — — — інші
— з інших пластмас:
3920 91 00 — — з полівінілбутиралю:
3920 91 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 91 00 90 — — — інші
3920 92 00 00 — — з поліамідів
3920 93 00 00 — — з аміноальдегідних смол
3920 94 00 00 — — з фенолоальдегідних смол
3920 99 — — з інших пластмас:
— — — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих:
3920 99 21 00 — — — — листи та смуги або стрічки поліімідні, не покриті або покриті, або покриті тільки пластмасою
3920 99 28 00 — — — — інші
— — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3920 99 51 00 — — — — лист з полі(вінілфториду)
3920 99 53 00 — — — — іонообмінні мембрани з фторованих пластмас для використання в електролізерах з хлоролужним електролітом
3920 99 55 00 — — — — плівка з полівінілового спирту двовісьної (біаксіальної) орієнтації з вмістом 97 мас. % або більше полівінілового спирту, без покриття, завтовшки не більш як 1 мм
3920 99 59 00 — — — — інші
3920 99 90 00 — — — інші
3921 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:
— пористі:
3921 11 00 00 — — з полімерів стиролу
3921 12 00 00 — — з полімерів вінілхлориду
3921 13 — — з поліуретанів:
3921 13 10 — — — гнучкі:
— — — — з пінополіуретанів:
3921 13 10 11 — — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3921 13 10 19 — — — — — інші
3921 13 10 90 — — — — інші
3921 13 90 00 — — — інші
3921 14 00 00 — — з регенерованої целюлози
3921 19 00 00 — — з інших пластмас
3921 90 — інші:
— — з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
— — — із складних поліефірів:
3921 90 11 00 — — — — листи та плити гофровані
3921 90 19 00 — — — — інші
3921 90 30 00 — — — з фенолоальдегідних смол
— — — з аміноальдегідних смол:
— — — — шаруваті (ламіновані):
3921 90 41 00 — — — — — шаруваті (ламіновані) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох боків
3921 90 43 00 — — — — — інші
3921 90 49 00 — — — — інші
3921 90 55 — — — інші:
3921 90 55 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3921 90 55 90 — — — — інші
3921 90 60 00 — — з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3921 90 90 00 — — інші
3922 Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмас:
3922 10 00 00 — ванни, душі, раковини для стоку води та раковини для умивальників
3922 20 00 00 — сидіння та кришки для унітазів
3922 90 00 00 — інші
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання:
3923 10 00 00 — коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби
— мішки, пакети, сумочки (включаючи конічні (кульки):
3923 21 00 00 — — з полімерів етилену
3923 29 — — з інших пластмас:
3923 29 10 00 — — — з полівінілхлориду
3923 29 90 00 — — — інші
3923 30 — бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби:
3923 30 10 00 — — вмістом не більш як 2 л
3923 30 90 00 — — вмістом більш як 2 л
3923 40 — бобіни, котушки, шпулі та аналогічні основи для намотування:
3923 40 10 00 — — бобіни, котушки та аналогічні вироби для намотування фото- та кіноплівок або стрічок, плівок тощо, зазначені у товарних позиціях 8523 і 8524
3923 40 90 00 — — інші
3923 50 — пробки, кришки, ковпачки та інші пристосування для герметизації, закупорювання:
3923 50 10 00 — — кришки та ковпачки для закупорювання пляшок
3923 50 90 00 — — інші
3923 90 — інші:
3923 90 10 00 — — сітка екструдована трубовидної форми
3923 90 90 00 — — інші
3924 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас:
3924 10 00 00 — посуд та прибори столові або кухонні
3924 90 — інші:
— — з регенерованої целюлози:
3924 90 11 00 — — — губки
3924 90 19 00 — — — інші
3924 90 90 00 — — інші
3925 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в іншому місці:
3925 10 00 00 — резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, діжки та аналогічні ємності місткістю більш як 300 л
3925 20 00 00 — двері, вікна та їх рами, наличники і пороги
3925 30 00 00 — віконниці, штори (включаючи венеційські жалюзі), аналогічні вироби та їх частини
3925 90 — інші:
3925 90 10 00 — — фітинги та кріпильні комплекти, призначені для постійного встановлення в/або на дверях, вікнах, східцях, стінах або інших частинах будинків
3925 90 20 00 — — магістральні, канальні та кабельні лотки, жолоби для електричних мереж
3925 90 80 00 — — інші
3926 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901-3914:
3926 10 00 00 — приладдя канцелярське і шкільне
3926 20 00 00 — одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки)
3926 30 00 — кріпильні вироби та фурнітура для меблів, транспортних засобів тощо:
3926 30 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
3926 30 00 90 — — інші
3926 40 00 00 — статуетки та інші декоративні вироби
3926 90 — інші:
3926 90 50 00 — — ємності перфоровані та аналогічні вироби для фільтрування води на вході до дренажної системи
— — інші:
3926 90 92 — — — виготовлені з листового матеріалу:
3926 90 92 30 — — — — для цивільної авіації
3926 90 92 90 — — — — інші
3926 90 97 — — — інші:
3926 90 97 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3926 90 97 20 — — — — номерні пломби; пристрої контролю за доступом
3926 90 97 30 — — — — для цивільної авіації
3926 90 97 90 — — — — інші

 

Цитата
Самое верное средство завоевать любовь других - подарить им свою любовь.
Жан-Жак Руссо
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы