Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Порядок

фінансування страхувальників

для надання застрахованим особам матеріального забезпечення
за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Цей Порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) страхувальників для надання ними матеріального забезпечення найманим працівникам відповідно до законів України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 № 2464 та „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001  № 2240 (далі – Закон України № 2240) та застосовується для страхових випадків, які виниклипісля 1 січня 2011 року.

Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі – робочі органи Фонду).

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами  Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Форма заяви-розрахунку наведена у додатку до цього Порядку.

У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою, страхувальник-роботодавець на підставі поданих застрахованою особою, документів, передбачених чинним законодавством, та з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. № 25 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 р. № 636/15327, нараховує суми матеріального забезпечення.

На підставі матеріалів розгляду комісією (уповноваженим) із соціального страхування звернення застрахованих осіб за виплатою допомоги (по тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальником формується заява-розрахунок.

Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку
в органі ФСС з ТВП або за місцем обліку, зазначеного в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.). (далі – місце обліку) із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства. Відповідальність за достовірність інформації в заяві-розрахунку несе керівник підприємства, установи, організації, фізична особа, роботодавець.

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий – в робочому органі Фонду за місцем обліку страхувальника.

При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску.

У разі виявлення ознак недостовірності даних страхувальника за необхідності їх підтвердження проводяться камеральні та/або позапланові перевірки у порядку, визначеному Інструкцією про порядок проведення перевірок страхувальників по страхових коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та порядок оскарження рішень за матеріалами перевірок.

Районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів після здійснення виплат в терміни передбачені законодавством.

Для зарахування страхових коштів страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок у банку у порядку, встановленому Національним банком України.

Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів у відповідному органі Державного казначейства України в порядку, встановленому Державним казначейством України.

Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються страхувальником на окремому субрахунку.

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України (далі – окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальника страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, відкритий для зарахування коштів Фонду, повертаються до робочого органу Фонду, який в подальшому забезпечує надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування такого страхувальника виконавчою дирекцією відділення Фонду припиняється.

Призначення та виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам здійснюються робочими органами Фонду за місцем проживання таких осіб на підставі їх заяви та документів, передбачених Законом України № 2240, цим Порядком і оформляються наказом директора цього органу.

Для отримання матеріального забезпечення добровільно застраховані особи повинні подати до робочого органу Фонду:

– заяву на ім’я директора робочого органу Фонду про надання певного виду матеріального забезпечення із зазначенням реєстраційного коду страхувальника (номеру у Держреєстрі – для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), номеру рахунку та реквізитів банківської установи для зарахування страхових коштів. Відповідальність за достовірність інформації в заяві несе добровільно застрахована особа.

– договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладений між добровільно застрахованою особою та відповідним управлінням Пенсійного фонду України;

– паспорт;

– трудову книжку;

– свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– для осіб, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, завірену управлінням Пенсійного фонду України копію документа уповноваженого органу, який підтверджує роботу добровільно застрахованої особи в країні, де вона перебуває, та що ця особа не є застрахованою у відповідній системі соціального страхування. Зазначений документ повинен бути легалізований посольством (консульством) України, юрисдикція якого поширюється на країну, де працює така особа;

– довідку про оподатковуваний дохід, отриманий у розрахунковому періоді, видану державним податковим органом, передбачену Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (із змінами та доповненнями).

При нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах добровільно застрахованій особі, робочі органи Фонду перевіряють наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та дані про розмір сплаченого ним єдиного внеску.

Надані добровільно застрахованими особами документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, (в тому числі завірені робочим органом Фонду копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу) зберігаються в робочих органах Фонду.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються робочим органом Фонду не пізніше десяти днів з дня їх надходження відповідно до статті 52 Закону України № 2240.

Страхувальники зобов’язані надавати робочим органам Фонду Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відповідно до Порядку формування, подання та заповнення звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого правлінням Фонду.

Начальник управління

фінансів, обліку та звітності                                                     О.М. Мніщенко

Додаток

до Порядку фінансування страхувальників

для надання матеріального забезпечення

за рахунок коштів Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності

Директору

___________________________________

(назва робочого органу Фонду)

виконавчої дирекції відділення
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

______________________________

(П.І.Б.)

Назва страхувальника  ________________________________________________

Адреса _________________________________________

Реєстраційний код страхувальника _________________

Реєстраційний номер у Держреєстрі ________________

(для зареєстрованих після 01.01.2011)

Код ЄДРПОУ — для юридичних, (ДРФО — для фізичних осіб) ________________

Телефон _____________

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

для надання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на виплату матеріального забезпечення

застрахованим особам

Заява-розрахунок складається в гривнях з копійками.

№ з/п Види матеріального забезпечення Кількість

днів

Сума
1 По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги
по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)
2 По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї
3 По вагітності та пологах
4 На поховання (кількість виплат)
Разом х

Кошти в сумі _____________________________________________________________

(прописом)

необхідно перерахувати

______________________________________________________________________

(вказати номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України № 2240,

_________________________________________________________________________________________________

та реквізити банківської установи)

___  ____________ 201__ р. Керівник підприємства (установи)  ______________  _____________
(підпис)                         (П.І.Б.)
М.П. Головний бухгалтер  _________________  _________________
(підпис)                                  (П.І.Б.)

Додаток до заяви-розрахунку

для надання коштів

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

на виплату матеріального забезпечення

застрахованим особам


з/п
П.ІБ. № страхового свідоцтва № листка  непрацездатності Причина непрацездатності Період непрацездатності Кількість днів,
що підлягають оплаті
Сума
разом в т. ч. за рахунок коштів Фонду разом в т. ч. за рахунок коштів Фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___  ____________ 201__ р. Керівник підприємства (установи)  ______________  _____________
(підпис)                                (П.І.Б.)
М.П. Головний бухгалтер  _________________  _________________
(підпис)                                          (П.І.Б.)

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності „Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

1. Проект постанови правління Фонду „Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” розроблено відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
від 08.07.2010 № 2464, який набирає чинності з 1 січня 2011 року, та з метою реалізації норм Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240

2. Цей порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальників для надання ними матеріального забезпечення найманим працівникам та буде застосовуватися для страхових випадків, які виникнуть після 1 січня 2011 року.

3. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам буде здійснюватися районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

2. Визначення цілі державного регулювання.

Ціллю прийняття запропонованого регуляторного акту є нормативне визначення порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та встановлення форми заяви-розрахунку, яка є підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду.

Зазначене забезпечить реалізацію Законів України № 2464 та № 2240.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу.

Можливі способи досягнення цілей Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу
Прийняття нового регуляторного акту Надає можливість здійснювати фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності.
Відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує своєчасне отримання застрахованими особами матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду
Розв’язання за допомогою чинних регуляторних актів Спосіб оцінюється як такий, що не забезпечить реалізацію єдиного підходу у вирішені визначеної проблеми. Не забезпечує вирішення поставленої цілі
Обраний спосіб Відповідає потребам у вирішенні визначених проблем Повністю розв’язуються визначені проблеми та досягаються намічені цілі

4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосовувати для розв’язання проблеми.

Основним механізмом досягнення мети є прийняття постанови правління Фонду „Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”. Впровадження цього документу дозволить вирішити питання:

— реалізації положень Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та виконання вимог Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”
від 18.01.2001 р. № 2240;

— надання застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, раціонального використання коштів Фонду;

Регуляторний акт набирає чинності після його реєстрації у Міністерстві юстиції України з дня офіційного опублікування.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропоновані норми дозволять забезпечити досягнення визначених цілей, оскільки прийняття акта реалізує вимоги статті 21 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240.

Для досягнення цілей дана постанова негативних зовнішніх факторів не несе, оскільки прийняття цього акта є механізмом виконання вимог Законів України № 2240 та № 2464.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту у разі його прийняття немає.

Державний нагляд за додержанням вимог цього регуляторного акту здійснюватиме спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Забезпечення виконання вимог Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” № 2240. Немає
Сфера інтересів Фонду
Визначення умов фінансування Фондом страхувальників для надання ними застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Немає
Сфера інтересів страхувальників та застрахованих осіб
Забезпечення реалізації права застрахованих осіб на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Немає

Додаткові витрати державного бюджету для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні. Також виконання вимог регуляторного акта
не пов’язано з витрачанням коштів застрахованих осіб та суб’єктів господарювання (страхувальників).

7. Термін дії акта.

Регуляторний акт діятиме з 1 січня 2011 року. Термін дії його необмежений.

8. Визначення показників результативності акта.

1. Дія регуляторного акта поширюється в якості страхувальника на підприємства, установи, організації та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;

2. Виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат суб’єктами господарювання та/або фізичними особами;

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект регуляторного акта розміщено на сайті Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності www.fse.gov.ua в мережі Інтернет;

9. Заходи за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом надання зауважень до проекту Порядку та їх аналізу.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік шляхом аналізу зауважень та пропозицій.

В.о. директора Виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності                                                                    Е.Д. Ушаков

Поделиться:
2011-01-12

Добавить комментарий


  • Инна says:

    Який ідіот сказав, що ця постанова вирішує усі проблеми? А скільки коштів повинно витрачати підприємство на відкриття рахунку, на його обслуговування, на зняття готівки? Крім того, в сумі до відшкодування «сидять» і кошти на виплату ПДФО та ЄСВ з робітника. Коли, та з якого рахунку підприємство повинно платити ці гроші до бюджету. І хто винен, що у нашіх законотворців IQ нижче плинтуса?

Цитата
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе, найти собственную, а не любимую судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо
Герман Гессе
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Архивы