Раздел VI Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности. Группа 28 Продукты неорганической химии: неорганические или органические соединения драгоценных металлов, рідкісноземельних металлов, радиоактивных элементов или изотопов

Розділ VI
ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Група 28
Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Код

Назва

I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

2801 Фтор, хлор, бром і йод:
2801 10 00 00 — хлор
2801 20 00 00 — йод
2801 30 — фтор; бром:
2801 30 10 00 — — фтор
2801 30 90 00 — — бром
2802 00 00 00 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна
2803 00 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій):
2803 00 10 00 — метанова сажа
2803 00 80 00 — інший
2804 Водень, інертні гази та інші неметали:
2804 10 00 00 — водень
— інертні гази:
2804 21 00 00 — — аргон
2804 29 — — інші:
2804 29 10 00 — — — гелій
2804 29 90 00 — — — інші
2804 30 00 00 — азот
2804 40 00 00 — кисень
2804 50 — бор; телур:
2804 50 10 00 — — бор
2804 50 90 00 — — телур
— кремній:
2804 61 00 00 — — із вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію
2804 69 00 00 — — інший
2804 70 00 00 — фосфор
2804 80 00 00 — миш’як
2804 90 00 00 — селен
2805 Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:
— лужні або лужноземельні метали:
2805 11 00 00 — — натрій
2805 12 00 00 — — кальцій
2805 19 — — інші:
2805 19 10 00 — — — стронцій та барій
2805 19 90 00 — — — інші
2805 30 — рідкісноземельні метали, скандій та ітрій у чистому вигляді, у сумішах або сплавах:
2805 30 10 00 — — суміші або сплави
2805 30 90 00 — — інші
2805 40 — ртуть:
2805 40 10 00 — — у флягах масою нетто 34,5 кг(стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ,
за флягу не більш як 224 євро
2805 40 90 00 — — інша

II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ

2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:
2806 10 00 00 — водень хлористий (соляна кислота)
2806 20 00 00 — хлорсульфонова кислота
2807 00 Сірчана кислота; олеум:
2807 00 10 00 — сірчана кислота
2807 00 90 00 — олеум
2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотні кислоти
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу:
2809 10 00 00 — пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)
2809 20 00 00 — фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти
2810 00 Оксиди бору; борні кислоти:
2810 00 10 00 — триоксид дибору
2810 00 90 00 — інші
2811 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
— інші неорганічні кислоти:
2811 11 00 00 — — фтористий водень (плавикова кислота)
2811 19 — — інші:
2811 19 10 00 — — — бромистий водень (бромистоводнева кислота)
2811 19 20 00 — — — ціанистий водень (ціанистоводнева кислота)
2811 19 80 00 — — — інші
— інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:
2811 21 00 00 — — діоксид вуглецю
2811 22 00 00 — — діоксид кремнію
2811 29 — — інші:
2811 29 05 00 — — — діоксид сірки
2811 29 10 00 — — — триоксид сірки (сірчаний ангідрид); триоксид димиш’яку
2811 29 30 00 — — — оксиди азоту
2811 29 90 00 — — — інші

III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ

2812 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
2812 10 — хлориди та хлорид оксиди:
— — фосфору:
2812 10 11 00 — — — оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил)
2812 10 15 00 — — — трихлорид фосфору
2812 10 16 00 — — — пентахлорид фосфору
2812 10 18 00 — — — інші
— — інші:
2812 10 91 00 — — — дихлорид дисірки
2812 10 93 00 — — — дихлорид сірки
2812 10 94 00 — — — фосген (карбоніл хлорид)
2812 10 95 00 — — — дихлорид тіонілу (тіоніл хлорид)
2812 10 99 00 — — — інші
2812 90 00 00 — інші
2813 Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:
2813 10 00 00 — дисульфід вуглецю
2813 90 — інші:
2813 90 10 00 — — сульфіди фосфору, трисульфід фосфору технічний
2813 90 90 00 — — інші

IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ

2814 Аміак, безводний або у водному розчині:
2814 10 00 00 — аміак безводний
2814 20 00 00 — аміак у водному розчині (нашатирний спирт)
2815 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію:
— гідроксид натрію (сода каустична):
2815 11 00 00 — — у твердому стані
2815 12 00 — — у водному розчині (рідкий луг каустичної соди):
2815 12 00 10 — — — одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %
2815 12 00 90 — — — інший
2815 20 — гідроксид калію (їдкий калій):
2815 20 10 00 — — у твердому стані
2815 20 90 00 — — у водному розчині (рідкий луг їдкого калію)
2815 30 00 00 — пероксиди натрію або калію
2816 Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:
2816 10 00 00 — гідроксид і пероксид магнію
2816 40 00 00 — оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію
2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:
2818 10 — корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:
2818 10 10 00 — — білий, рожевий або рубіновий із вмістом оксиду алюмінію більш як 97,5 мас. %
2818 10 90 00 — — інший
2818 20 00 00 — оксид алюмінію, крім штучного корунду
2818 30 00 00 — гідроксид алюмінію
2819 Оксиди та гідроксиди хрому:
2819 10 00 00 — триоксид хрому
2819 90 — інші:
2819 90 10 00 — — діоксид хрому
2819 90 90 00 — — інші
2820 Оксиди марганцю:
2820 10 00 00 — діоксид марганцю
2820 90 — інші:
2820 90 10 00 — — оксид марганцю із вмістом марганцю
77 мас. % або більше
2820 90 90 00 — — інші
2821 Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас. % або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3:
2821 10 00 00 — оксиди та гідроксиди заліза
2821 20 00 00 — мінеральні барвники (фарби земляні)
2822 00 00 00 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні
2823 00 00 00 Оксиди титану
2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):
2824 10 00 00 — монооксид свинцю (ІІ) (свинцевий глет, масикот)
2824 90 — інші:
2824 90 10 00 — — свинцевий сурик (червоний та оранжевий)
2824 90 90 00 — — інші
2825 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:
2825 10 00 00 — гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі
2825 20 00 00 — оксид та гідроксид літію
2825 30 00 00 — оксиди та гідроксиди ванадію
2825 40 00 00 — оксиди та гідроксиди нікелю
2825 50 00 00 — оксиди та гідроксиди міді
2825 60 00 00 — оксиди германію та діоксид цирконію
2825 70 00 00 — оксиди та гідроксиди молібдену
2825 80 00 00 — оксиди стибію
2825 90 — інші:
— — оксид, гідроксид і пероксид кальцію:
2825 90 11 00 — — — гідроксид кальцію, чистота якого 98 мас. % або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок, з яких:
— не більш як 1 мас. % мають розмір понад 75 мкм та
— не більш як 4 мас. % мають розмір менш як 1,3 мкм
2825 90 19 00 — — — інші
2825 90 20 00 — — оксид та гідроксид берилію
2825 90 30 00 — — оксиди олова
2825 90 40 00 — — оксиди та гідроксиди вольфраму
2825 90 60 00 — — оксид кадмію
2825 90 80 00 — — інші

V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І МЕТАЛІВ

2826 Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:
— фториди:
2826 12 00 00 — — алюмінію
2826 19 — — інші:
2826 19 10 00 — — — амонію або натрію
2826 19 90 00 — — — інші
2826 30 00 00 — гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт)
2826 90 — інші:
2826 90 10 00 — — гексафтороцирконат дикалію
2826 90 80 00 — — інші
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:
2827 10 00 00 — хлорид амонію
2827 20 00 00 — хлорид кальцію
— інші хлориди:
2827 31 00 00 — — магнію
2827 32 00 00 — — алюмінію
2827 35 00 00 — — нікелю
2827 39 — — інші:
2827 39 10 00 — — — олова
2827 39 20 00 — — — заліза
2827 39 30 00 — — — кобальту
2827 39 85 — — — інші:
2827 39 85 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2827 39 85 90 — — — — інші
— хлорид оксиди та хлорид гідроксиди:
2827 41 00 00 — — міді
2827 49 — — інші:
2827 49 10 00 — — — свинцю
2827 49 90 00 — — — інші
— броміди та бромід оксиди:
2827 51 00 00 — — броміди натрію або калію
2827 59 00 00 — — інші
2827 60 00 00 — йодиди та йодид оксиди
2828 Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:
2828 10 00 00 — гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію
2828 90 00 00 — інші
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:
— хлорати:
2829 11 00 00 — — натрію
2829 19 00 00 — — інші
2829 90 — інші:
2829 90 10 00 — — перхлорати
2829 90 40 00 — — бромати калію або натрію
2829 90 80 00 — — інші
2830 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу:
2830 10 00 00 — сульфіди натрію
2830 90 — інші:
2830 90 11 00 — — сульфіди кальцію, стибію або заліза
2830 90 85 00 — — інші
2831 Дитіоніти та сульфоксилати:
2831 10 00 00 — натрію
2831 90 00 00 — інші
2832 Сульфіти; тіосульфати:
2832 10 00 00 — сульфіти натрію
2832 20 00 00 — інші сульфіти
2832 30 00 00 — тіосульфати
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):
— сульфати натрію:
2833 11 00 00 — — сульфат динатрію
2833 19 00 00 — — інші
— інші сульфати:
2833 21 00 00 — — магнію
2833 22 00 00 — — алюмінію
2833 24 00 00 — — нікелю
2833 25 00 00 — — міді
2833 27 00 00 — — барію
2833 29 — — інші:
2833 29 20 00 — — — кадмію; хрому; цинку
2833 29 30 00 — — — кобальту; титану
2833 29 50 00 — — — заліза
2833 29 60 00 — — — свинцю
2833 29 90 00 — — — інші
2833 30 00 00 — галуни
2833 40 00 00 — пероксосульфати (персульфати)
2834 Нітрити; нітрати:
2834 10 00 00 — нітрити
— нітрати:
2834 21 00 00 — — калію
2834 29 — — інші:
2834 29 20 00 — — — барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю
2834 29 40 00 — — — міді
2834 29 80 00 — — — інші
2835 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або не визначеного хімічного складу:
2835 10 00 00 — фосфінати (гіпофосфіти) та фосфонати (фосфіти)
— фосфати:
2835 22 00 00 — — моно- або динатрію
2835 24 00 00 — — калію
2835 25 — — гідрогенфосфат кальцію (фосфат дикальцію):
2835 25 10 00 — — — із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 25 90 00 — — — із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше, але менш як 0,2 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 26 — — інші фосфати кальцію:
2835 26 10 00 — — — із вмістом фтору менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 26 90 00 — — — із вмістом фтору не менш як 0,005 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2835 29 — — інші:
2835 29 10 00 — — — триамонію
2835 29 30 00 — — — тринатрію
2835 29 90 00 — — — інші
— поліфосфати:
2835 31 00 00 — — трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)
2835 39 00 00 — — інші
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію:
2836 20 00 00 — карбонат динатрію
2836 30 00 00 — гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію
2836 40 00 00 — карбонати калію
2836 50 00 00 — карбонат кальцію
2836 60 00 00 — карбонат барію
— інші:
2836 91 00 00 — — карбонати літію
2836 92 00 00 — — карбонат стронцію
2836 99 — — інші:
— — — карбонати:
2836 99 11 00 — — — — магнію; міді
2836 99 17 00 — — — — інші
2836 99 90 00 — — — пероксокарбонати (перкарбонати)
2837 Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:
— ціаніди та оксиди ціанідів:
2837 11 00 00 — — натрію
2837 19 00 00 — — інші
2837 20 00 00 — комплексні ціаніди
2839 Силікати; силікати лужних металів технічні:
— натрію:
2839 11 00 00 — — метасилікати натрію
2839 19 00 — — інші:
2839 19 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
2839 19 00 90 — — — інші
2839 90 — інші:
2839 90 10 00 — — калію
2839 90 90 00 — — інші
2840 Борати; пероксоборати (перборати):
— тетраборат динатрію (бура очищена):
2840 11 00 00 — — безводний
2840 19 — — інший:
2840 19 10 00 — — — пентагідрат тетраборату динатрію
2840 19 90 00 — — — інші
2840 20 — інші борати:
2840 20 10 00 — — борати натрію, безводні
2840 20 90 00 — — інші
2840 30 00 00 — пероксоборати (перборати)
2841 Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:
2841 30 00 00 — дихромат натрію
2841 50 00 00 — інші хромати та дихромати; пероксохромати
— манганіти, манганати та перманганати:
2841 61 00 00 — — перманганат калію
2841 69 00 00 — — інші
2841 70 00 00 — молібдати
2841 80 00 00 — вольфрамати
2841 90 — інші:
2841 90 30 00 — — цинкати і ванадати
2841 90 85 00 — — інші
2842 Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного або не визначеного хімічного складу), крім азидів:
2842 10 00 00 — силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або не визначеного хімічного складу
2842 90 — інші:
2842 90 10 00 — — солі прості, подвійні або комплексні солі селенової або телурової кислот
2842 90 80 00 — — інші

VІ. ІНШІ ПРОДУКТИ

2843 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:
2843 10 — дорогоцінні метали у колоїдному стані:
2843 10 10 00 — — срібло
2843 10 90 00 — — інші
— сполуки срібла:
2843 21 00 00 — — нітрат срібла
2843 29 00 00 — — інші
2843 30 00 00 — сполуки золота
2843 90 — інші сполуки; амальгами:
2843 90 10 00 — — амальгами
2843 90 90 00 — — інші
2844 Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти:
2844 10 — уран природний та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять природний уран або сполуки природного урану:
— — природний уран:
2844 10 10 00 — — — необроблений; відходи та брухт
2844 10 30 00 — — — оброблений
2844 10 50 00 — — фероуран
2844 10 90 00 — — інші
2844 20 — уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, плутоній або сполуки цих продуктів:
— — уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктів:
2844 20 25 00 — — — фероуран
2844 20 35 00 — — — інші
— — плутоній та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять плутоній або сполуки цих продуктів:
— — — суміші урану та плутонію:
2844 20 51 00 — — — — фероуран
2844 20 59 00 — — — — інші
2844 20 99 00 — — — інші
2844 30 — уран, збіднений ураном-235, та його сполуки; торій та його сполуки; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, торій або сполуки цих продуктів:
— — уран, збіднений ураном-235; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять уран, збіднений ураном-235, або сполуки цього продукту:
2844 30 11 00 — — — металокераміка
2844 30 19 00 — — — інші
— — торій; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять торій, або сполуки цього продукту:
2844 30 51 00 — — — металокераміка
— — — інші:
2844 30 55 00 — — — — необроблений; відходи та брухт
— — — — оброблений:
2844 30 61 00 — — — — — бруски, прутки, профілі, кутики, дріт, листове залізо, стрічки та листи
2844 30 69 00 — — — — — інші
— — сполуки урану, збідненого ураном-235, або торію, змішані або не змішані разом:
2844 30 91 00 — — — сполуки торію або урану, збідненого ураном-235, змішані або не змішані разом, крім солей торію
2844 30 99 00 — — — інші
2844 40 — радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять ці елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки:
2844 40 10 00 — — уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші і сполуки, одержані з урану-233, або сполуки цього продукту
— — інші:
2844 40 20 00 — — — штучні радіоактивні ізотопи
2844 40 30 00 — — — сполуки штучних радіоактивних ізотопів
2844 40 80 00 — — — інші
2844 50 00 00 — відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів
2845 Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з визначеним або не визначеним хімічним складом:
2845 10 00 00 — важка вода (оксид дейтерію)
2845 90 — інші:
2845 90 10 00 — — дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти
2845 90 90 00 — — інші
2846 Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:
2846 10 00 00 — сполуки церію
2846 90 00 00 — інші
2847 00 00 00 Пероксид водню, отвердлий або не отвердлий сечовиною
2848 00 00 00 Фосфіди з визначеним або не визначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук
2849 Карбіди з визначеним або не визначеним хімічним складом:
2849 10 00 00 — кальцію
2849 20 00 — кремнію:
2849 20 00 10 — — зелений
2849 20 00 90 — — інший
2849 90 — інші:
2849 90 10 00 — — бору
2849 90 30 00 — — вольфраму
2849 90 50 00 — — алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану
2849 90 90 00 — — інші
2850 00 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або не визначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:
2850 00 20 00 — гідриди; нітриди
2850 00 50 00 — азиди
2850 00 70 00 — силіциди
2850 00 90 00 — бориди
2852 00 00 00 Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, крім амальгам
2853 00 Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:
2853 00 10 00 — дистильована і кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти
2853 00 30 00 — рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря
2853 00 50 00 — хлористий ціан (хлорціан)
2853 00 90 00 — інші
Цитата
Любить - значит перестать сравнивать.
Бернар Грассе
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Архивы